רוצים לשמוע עוד? השאירו פרטים ונשוחח אתכם:

רוצים לשמוע עוד? השאירו פרטים ונשוחח אתכם:

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

מהו עץ החיים? אמרו חכמינו משל לאדם שירד בספינה בים, ובא סער גדול ושבר הספינה, ונאחז אותו אדם בעץ של הספינה והגיע ליבשה. זוהי כוונת הפסוק עץ חיים היא למחזיקים בה.
העולם נמצא בסערה גדולה, וזכינו שבבית המדרש בגבעת שמואל עוסקים האברכים בתורה, שהיא עץ החיים של כל ישראל.


פסק הרמ"א :
יכול אדם להתנות עם חבירו שהוא יעסוק בתורה והוא ימציא לו פרנסה, ויחלוק עמו השכר

וכך פסק החפץ חיים: האיש אשר הוא בעל עסקים ולא יוכל לקחת חלקו בתורה, עליו להתאמץ בכל עוז על כל פנים לקחת לו שותף 'יששכר' לקנות חלקו בתורה על ידו… ואז בודאי יקנה לנפשו חלק בתורתו, וכענין יששכר וזבולון.

ב"ה זכינו ובשנה זו התרבו הלומדים בבית המדרש. צורכי בית המדרש גדלו, ובמיוחד בשנה זו

ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת… וכפי פירושו של התלמוד הירושלמי שהפסוק מדבר על מי שמקים את התורה בישראל על ידי עזרתו לתלמידי החכמים

'נר מצוה ותורה אור'. זכות התורה תעמוד לכם ולכל משפחתכם, לחיים טובים ולשלום לבריאות ולשמחה

שאלות ותשובות?!

הסכם יששכר & זבולון כמובא בהלכה מאפשר לאדם העסוק וטרוד בפרנסתו ומנוע מלמוד תורה במשך שעות היום לעשות הסכם שותפות עם לומד תורה, כאשר בתמורה לגובה המימון הם חולקים את שכר לימוד התורה.

בראשית רבה פרשת ויוחי פרשה צט, זבחים דף ב., אור החיים (שמות ל, במדבר כו, דברים לג), מלבי"ם תהילים קלג, פנים יפות שמות כא, שו"ת מהר"ם אלשקר סימן קא, הפלאה כתובות בהקדמתו, נפש החיים – תורה סעיף יח, הקדמה לאבן האזל (קנין), חומת אנך משלי לא, שו"ת יביע אומר חלק ז – יו"ד סימן יז, פסקי תשובות או"ח סימן קנו, שו"ת ציץ אליעזר חלק כ, סימן לד.

 

תרומה של 1,250 ש"ח בחודש מזכה אותך בכניסה להסכם השותפות "יששכר וזבולון" לזכות בהחזקת תורה של אברך בבית המדרש. כל אברך מקבל מלגה חודשית ע"ס 2,500 ש"ח, כך שכל שני שותפים מחזיקים אברך אחד, בזכות הגדולה של לימוד התורה שלו.

כמובן ניתן גם לחתום על החזקת אברך בתשלום כל המילגה החודשית בתרומה של 2,500 ש"ח.

ניתן לשלם את המלגה ישירות לאברך או לחלופין באמצעות תרומה לעמותת בית המדרש לקבלת קבלה המוכרת לתרומת מס בהתאים לסעיף 46 בחוק. העמותה תעביר מידי חודש את התרומה לאברך.

בהתאם להסכם אתה מקבל את השכר – הרווח הרוחני של לימוד תורה. היא שייכת לך כמובא בהלכה. מעבר לכך, זהו זכות אישית עצומה שת"ח לומד תורה עבורך לאורך שעות היום. בנוסף, כפועל יוצא מהחזקת האברך אתה שותף לפעילויות השונות בבית המדרש לילדים, נוער, ומבוגרים המבוצעים ע"י האברכים. בקרוב השותפים יזכו בברכה על זכוכית מרהיבה בבית המדרש במפעל מיוחד זה.

בית המדרש הוא מגדל אור לתורה ותפילה בעירנו. ליבו הפועם של בית המדרש אלו 36 אברכים בני המקום אליהם נוספו השנה 12 אברכים חדשים בני הציונות הדתית, בוגרי צבא ששקודים על תלמודם יומם ולילה. ב"ה כבר 24 תורמים חתמו עכשיו זה הזמן להצטרף, הסכם יששכר & זבולון הינה זכות מיוחדת לשותפות אישית בלימוד התורה בעירנו.

כתב האור החיים הקדוש שמח זבולון בצאתך, יששכר באהלך, הגם שבענייני עולם הזה בכללות אין לשמוח בהם דכתיב "ולשמחה מה זה עושה", אמר הנביא שזבולון ישנו בשמחה הגם ביציאתו מבית המדרש לסחורה, והטעם כדי שיתקיים יששכר באהלו כאומרו ויששכר באהליך: עוד ירצה לפי שאין אדם יודע ביציאתו לסחורה אם יצליח אם לא עד שיחזור מוצלח, לזה אמר לזבולון "שמח" מעת יציאתך כי בוודאי שתצליח, והטעם כיוון שיששכר באהלך, שליח מצווה אתה לזון לומדי תורה, וכינה אהל יששכר לזבולון כי הוא הבונה אהלו.

ההסכם הוא לשנה ובמידה ומעוניינים ניתן לחתום לשנה נוספת. האם אני יכול לבחור עם איזה אברך לעשות הסכם? בוודאי! האברכים הם בני המקום וכמובן שחותמים יחד בבית המדרש בנוכחות האברך או בלי נוכחותו – לפי רצון התורם.

מובא שהחפץ חיים זצ"ל סיפר על הגאון ר' חיים מואלאזין זי"ע, שהבטיח לאחד מתומכי התורה בישיבתו שלאחר אריכות ימיו ושנותיו ילמד משניות לעילוי נשמתו, וקיים ר' חיים הבטחתו למד עבורו משניות בעיון, ואירע פעם אחת שנתקשה בהבנת איזה משנה בטהרות ומתוך יגיעתו נפלה עליו תרדמה ונתגלה אליו הנדבן ההוא וביאר לו המשנה בבהירות נפלאה, וכשהקיץ סיפור זאת הגר"ח ואמר: שלא זו בלבד שזוכים תומכי התורה לשכר התורה אלא הם עצמם הופכים לבעלי תורה בעוה"ב.

רוצים לשמוע עוד? השאירו פרטים ונשוחח אתכם:

רוצים לשמוע עוד? השאירו פרטים ונשוחח אתכם: